Земеделските стопани, получили държавни помощи, трябва да ди декларират

0
Остава седмица

Регистрираните земеделски стопани, които през 2016 г.  са получили доходи под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане трябва да ги декларират през 2017 г. в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

За това напомнят ат Националната агенция по приходите. Изискването се отнася за помощите, получени от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет. За тези приходи от субсидии трябва да се внесе дължимия данък.

От офиса на НАП в Русе напомнят, че получавта информация от Държавен фонд „Земеделие“  за земеделските производители в Русенска област, на които са били изплатени субсидии. Случва се, обаче, те да пропускат в декларацията за доходите си да отбележат получените суми и да внесат дължимия за тях данък.

Субсидиите трябва да се декларират през 2017 г. в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.  Те се вписват в Приложение № 2, 3 или 6 в зависимост от реда за облагане на доходите.

Земеделските стопани трябва да декларират доходите си за 2016 г. пред НАП до 2 май 2017 г.,  а също да начислят и платят данъка за тях. Дължимият данък е в размер на 10%, но законът позволява на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители да намалят доходите си от продажбата на произведени непреработени продукти от селско стопанство с 60%. Земеделските стопани, получили доходи от производство на преработени продукти и декоративна растителност, могат намалят данъчната си основа с 40%.

Земеделците, извършващи дейност като еднолични търговци /ЕТ/, също декларират доходите си до 2 май, но не могат да намаляват данъчната си основа с нормативно признати разходи. За тях данъчната ставка остава 15% върху разликата от получените приходи през изминалата 2016 година и доказаните разходи.

Повече информация за декларирането и плащането на данъци земеделските стопани могат да намерят на сайта на НАП www.nap.bg.  Консултации може да се правят и на цената на градски разговор в кол центъра на приходната агенция на телефон 0700 18 700.